Pravidlá súťaže

Všeobecné pravidlá súťaže

1.Definície

Organizátorom súťaže je spoločnosť ENCETEX s. r. o., so sídlom Fibichova 153 56601 Vysoké Mýto, IČO: 49287800, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Sociálne siete sú Facebook a Instagram.

Profil organizátora : je profil "etan.cz" na Facebooku a "etan.cz" na Instagrame.

Účastníkom súťaže môže byť každý registrovaný používateľ aspoň jednej sociálnej siete starší ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike, ktorý má aktívny profil aspoň na jednej sociálnej sieti, kde sleduje profil Organizátora a spĺňa ostatné podmienky súťaže.

2. Mechanizmus súťaže

Súťaž sa uskutoční vždy v období uvedenom v popise príslušnej súťaže na stránkach Usporiadateľa na Facebooku alebo Instagrame.

Usporiadateľ vyberie výhercu zo všetkých odpovedí, ktoré účastníci súťaže zverejnili ako komentáre počas príslušného obdobia po uskutočnení požadovanej súťaže (v závislosti od pravidiel v popise). Dátum vyhlásenia výhercu bude vždy uvedený v popise príslušnej súťaže. Výherca bude vyhlásený prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť meno výhercu (názov profilu na sociálnej sieti) na profile Usporiadateľa na sociálnej sieti po skončení Súťaže.

Výhercovia budú požiadaní o poskytnutie kontaktných údajov potrebných na prevzatie výhry prostredníctvom súkromnej správy. V prípade, že výhercovia nebudú reagovať na výzvu Usporiadateľa na oznámenie spôsobu doručenia výhry alebo na oznámenie údajov na zaslanie výhry alebo neposkytnú požadované údaje ani do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Usporiadateľa alebo si výherca zaslanú výhru nevyzdvihne a výhra bude Usporiadateľovi vrátená, Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia výhru ponechať alebo určiť náhradného výhercu v súlade s podmienkami súťaže.

3. Súťažná úloha

Podmienkou zaradenia do súťaže je splnenie podmienok uvedených v príslušnom popise súťaže v stanovenom termíne.

4. Výhry a doručenie výhier Výhra v súťaži je vždy uvedená v popise príslušnej súťaže.

Výhercom Súťaže sa stáva Súťažiaci, ktorého vyberie Usporiadateľ po skončení Súťaže spomedzi všetkých Súťažiacich, ktorí splnili Súťažnú úlohu. Usporiadateľ vyžrebuje celkovo 1 výhercu (z oboch sociálnych sietí) tejto Súťaže.

5. Všeobecné podmienky súťaže

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz. Aby sa Súťažiaci mohol zúčastniť Súťaže, musí splniť Výzvu.

Súťaž nie je organizovaná, sponzorovaná ani spravovaná Prevádzkovateľom sociálnej siete. Uvedenej spoločnosti nevznikajú v súvislosti so Súťažou žiadne záväzky voči Usporiadateľovi ani Súťažiacim.

6. Práva a povinnosti Usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť Súťaž alebo zmeniť pravidlá Súťaže z vážnych dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vymazať akúkoľvek fotografiu uverejnenú Súťažiacim k Súťažnému príspevku, ak zobrazuje obsah zakázaný Podmienkami používania sociálnej siete alebo porušuje akýkoľvek zákon, práva duševného vlastníctva alebo dobré mravy.

Organizátor Súťaže nezodpovedá za doručenie výhier, poskytnutie nesprávnych alebo nepresných informácií v súvislosti so Súťažou (či už spôsobených ľudským faktorom alebo technickou chybou) alebo za akékoľvek technické alebo telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté počas Súťaže.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za to, ak si výherca neprečíta súkromnú správu na sociálnej sieti, v ktorej je oznámená výhra, alebo ak výherca odpovie usporiadateľovi prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.

Ak má Usporiadateľ dôvodné podozrenie alebo sa domnieva, že účastník alebo akákoľvek iná osoba, ktorá účastníkovi pomohla alebo mohla pomôcť pri získaní výhry, konala podvodne, nečestne alebo nekalým spôsobom, bude účastník zo Súťaže diskvalifikovaný.

Účasť v súťaži ani výhru v nej nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhry v Súťaži nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo v akejkoľvek inej forme na žiadosť výhercu.

Vyobrazenie výhier na marketingových materiáloch Usporiadateľa slúži len na ilustračné účely. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie výhry pri preprave, ani za akúkoľvek škodu, ktorú môže výhra alebo odmena spôsobiť výhercovi alebo inej osobe, ktorá výhru alebo odmenu použije alebo z nej bude mať prospech.

7. Záverečné ustanovenia

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto Podmienok súťaže a Propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže alebo akejkoľvek nejasnosti pri výklade Podmienok súťaže alebo Propagačných materiálov majú prednosť príslušné ustanovenia týchto Podmienok súťaže.

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tu nájdete informácie o spracúvaní osobných údajov súťažiacich v rámci súťaže (ďalej len"Súťaž") organizovanej spoločnosťou ENCETEX s.r.o. v rámci profilu tejto spoločnosti " Etan.cz" na Facebooku a "etan.cz" na Instagrame (ďalej len"sociálna sieť").

Správca osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov v rámci organizovanej súťaže je spoločnosť ENCETEX s.r.o., so sídlom Fibichova 153 56601 Vysoké Mýto, IČO: 49287800 (ďalej len"prevádzkovateľ" alebo"organizátor"). Súťaž nie je priamo organizovaná, sponzorovaná alebo spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete - Facebook, Instagram, spracúvanie osobných údajov na účely súťaže tak vykonáva organizátor.

Rozsah, účel a trvanie spracúvania osobných údajov

Radi by sme vás informovali, že v rámci vyššie uvedenej súťaže bude organizátor súťaže na účely účasti v súťaži v súlade so zákonom spracúvať tieto osobné údaje: váš profil na sociálnej sieti. Na účely zaslania výhry bude organizátor spracúvať meno a priezvisko výhercov a kontaktnú adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré od vás bude požadovať v prípade, že sa stanete výhercom. V prípade, že sa stanete výhercom, organizátor môže po skončení súťaže uviesť názov vášho profilu na sociálnej sieti v zozname výhercov zverejnenom na profile organizátora na sociálnej sieti. Usporiadateľ nebude v súvislosti so súťažou spracúvať žiadne ďalšie vaše údaje.

Ak účastník v rámci konkrétnej súťaže umiestni písomné/vizuálne/audio a pod. dielo (ďalej len "dielo") na stránky Organizátora na Facebooku alebo Instagrame, tak umiestnením takéhoto diela na stránky na Facebooku alebo Instagrame ako autor diela udeľuje Organizátorovi právo na použitie diela (ďalej len "licencia") na základe účasti v súťaži, a to na dobu 3 rokov a bez územného obmedzenia. Účastník udeľuje licenciu ako nevýhradnú. Účastník tak udeľuje Organizátorovi právo na Dielo všetkými spôsobmi povolenými zákonom. Účastník sa zaväzuje zabezpečiť nepretržitý výkon práv. Usporiadateľ nie je povinný Licenciu na Dielo použiť.

Účastník ďalej súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený použiť poskytnuté kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu) na zasielanie obchodných ponúk a oznámení týkajúcich sa produktov, služieb, súťaží a iných ponúk Organizátora a jeho obchodných partnerov.

Účasť v súťaži je dobrovoľná, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je možné sa súťaže zúčastniť. Bez uvedenia doručovacej adresy nie je možné príslušnú výhru doručiť (ak výherca požaduje zaslanie výhry poštou).

Súhlas so spracovaním osobných údajov za podmienok a v rozsahu podľa tohto článku sa udeľuje na obdobie 3 rokov od udelenia súhlasu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na prevádzkovateľa zaslaním otázky na e-mailovú adresu obchod@etan.cz.

Pravidlá sú platné od 1. augusta 2023.